Skratka LL
Miesto Lysá nad Labem
Krajina
Obvod v m 1500

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)